Bepalingen lesovereenkomst

Artikel 1
De overeenkomst wordt aangegaan voor de tijd van 12 maanden ingaande 1 augustus 20.. en iedere maand eerder dan augustus wordt beschouwd als een verlengd studiejaar.

Het lesgeld dient bij vooruitbetaling per maand te worden voldaan op bankrekening 49.64.91.237 t.n.v. N.G. van Doesburg, Gouda.

Artikel 2
De vakantietijden worden geregeld overeenkomstig die der basisscholen van de betreffende gemeente.

Artikel 3
Wanneer de leerling om welke reden dan ook geen gebruik van een met hem/haar afgesproken les maakt, is niettemin lesgeld verschuldigd. (Ziekte, vergeten, feestje). Bij verzuim van de leerling wegens ziekte kan bij voortduring van de ziekte na één maand worden volstaan met betaling van de helft van het lesgeld.

Artikel 4
Lessen die wegens ziekte van de leraar geen doorgang vinden, worden normaal doorbetaald. Mocht de leraar langer dan 3 maanden ziek blijven, dan is voor de verdere duur van de ziekte geen lesgeld verschuldigd.

Artikel 5
Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de overeenkomst gedurende de tijd waarvoor zij is aangegaan, niet wordt opgezegd, wordt de overeenkomst geacht door te lopen voor dezelfde tijd op dezelfde voorwaarden.

Artikel 6
Dit artikel gaat over het oplossen van geschillen en is hier op deze webpage niet relevant.